Projekty
Unii Europejskiej

GOGLER BRZEZIŃSKI SUSZKO SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pn. „Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Gogler Brzeziński Suszko Sp. J. w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19” – numer projektu: RPPD.01.04.01-20-0595/20, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

 

Cel główny projektu: Celem projektu jest utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek zakłóceń ekonomicznych w firmie wywołanych pandemią Covid-19 przez okres co najmniej 3 miesięcy, dzięki wsparciu na kapitał obrotowy.

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.09.2020
Wartość projektu: 91 151,94 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 91 151,94 zł,

w tym:
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 91 151,94 zł

GOGLER BRZEZIŃSKI SUSZKO SPÓŁKA JAWNA otrzymał grant nr BON119 na zakup wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia zmiany realizowanych procesów operacyjnych, wytwórczych usługowych, sprzedażowych itd., które w związku z pandemią nie mogą lub nie powinny być realizowane w dotychczasowy sposób.

 

Cel główny projektu: Celem projektu jest kontynuacja działania firmy, realizowanie bieżących oraz przyszłych zleceń oraz sprawniejsza komunikacja poprzez pracę zdalną.

 

Okres realizacji projektu: 07.09.2020 – 07.12.2020
Wartość projektu: 97 976,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 71 543,39 zł,

w tym:
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 71 543,39 zł

 

Granty są powierzane przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego (PFRR) z siedzibą w Białymstoku przy ul. Starobojarskiej 15, na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.01.04.02-20-0005/20-00 o dofinansowanie Projektu grantowego pn. „Bon antywirusowy”, zawartej 03.06.2020r. z Województwem Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy.

GOGLER BRZEZIŃSKI SUSZKO SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0226/20 pn. „Oddziaływanie na zdolność zachowania i rozwój działalności GOGLER BRZEZIŃSKI SUSZKO SPÓŁKA JAWNA w świetle globalnego kryzysu poprzez zakup prorozwojowej usługi doradczej-Analiza ryzyka wdrożenia innowacji produktowej” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0226/20-00 zawartą dnia 02 września 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,  Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

 

Cel główny projektu: Celem projektu jest rozwój firmy poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej polegającej na przygotowaniu analizy ryzyka wdrożenia innowacji produktowej.

Wartość projektu  61 500,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  42 500,00 PLN.

GOGLER BRZEZIŃSKI SUSZKO SPÓŁKA JAWNA

jest PARTNEREM PROJEKTU nr POPW 01.01.01-20-0001/18

„Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2”

 

Cel główny projektu: Rozwinięcie Twojego pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we współpracy z ekspertami.
„Hub of Talents 2” to program, który wspiera osoby z pomysłem na innowacyjny biznes.

W ramach projektu realizowany jest indywidualny program inkubacji trwający maksymalnie 8 miesięcy.

 

Wartość projektu: 22 263 945,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 18 489 238,25 zł
w tym:
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 18 489 238,25 zł

 

Realizatorem projektu jest MIASTO BIAŁYSTOK – BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

https://bpnt.bialystok.pl/PL/bpn-t/Projekty/hub-of-talents