GOGLER BRZEZIŃSKI SUSZKO SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pn. „Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Gogler Brzeziński Suszko Sp. J. w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19” – numer projektu: RPPD.01.04.01-20-0595/20, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Cel główny projektu: Celem projektu jest utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek zakłóceń ekonomicznych w firmie wywołanych pandemią Covid-19 przez okres co najmniej 3 miesięcy, dzięki wsparciu na kapitał obrotowy.

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.09.2020
Wartość projektu: 91 151,94 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 91 151,94 zł,

w tym:
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 91 151,94 zł

 


 

GOGLER BRZEZIŃSKI SUSZKO SPÓŁKA JAWNA otrzymał grant nr BON119 na zakup wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia zmiany realizowanych procesów operacyjnych, wytwórczych usługowych, sprzedażowych itd., które w związku z pandemią nie mogą lub nie powinny być realizowane w dotychczasowy sposób.

Cel główny projektu: Celem projektu jest kontynuacja działania firmy, realizowanie bieżących oraz przyszłych zleceń oraz sprawniejsza komunikacja poprzez pracę zdalną.

Okres realizacji projektu: 07.09.2020 – 07.12.2020
Wartość projektu: 97 976,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 71 543,39 zł,

w tym:
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 71 543,39 zł

Granty są powierzane przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego (PFRR) z siedzibą w Białymstoku przy ul. Starobojarskiej 15, na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.01.04.02-20-0005/20-00 o dofinansowanie Projektu grantowego pn. „Bon antywirusowy”, zawartej 03.06.2020r. z Województwem Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy.

 


 

GOGLER BRZEZIŃSKI SUSZKO SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0226/20 pn. „Oddziaływanie na zdolność zachowania i rozwój działalności GOGLER BRZEZIŃSKI SUSZKO SPÓŁKA JAWNA w świetle globalnego kryzysu poprzez zakup prorozwojowej usługi doradczej-Analiza ryzyka wdrożenia innowacji produktowej” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0226/20-00 zawartą dnia 02 września 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,  Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Cel główny projektu: Celem projektu jest rozwój firmy poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej polegającej na przygotowaniu analizy ryzyka wdrożenia innowacji produktowej.

Wartość projektu  61 500,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  42 500,00 PLN.