Projekty
Unii Europejskiej

logówki

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18.

 

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm

kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań:

 

 

1. Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty; 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych;

3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji;

4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści

finansowych;

5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego.

 

 

W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się:

– wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 32 firm KKK w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.;

– wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych, konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji;

– wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach i misjach zagranicznych;

– wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych;

– rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

wydatki ogółem: 9.846.000,00 PLN

wydatki kwalifikowane: 9.846.000,00 PLN

dofinansowanie: 6.822.290,00 PLN

 

Wszystkie firmy zainteresowane współpracą oraz ekspansją międzynarodową zapraszamy

 

do współpracy !!!

projekty ue

GOGLER BRZEZIŃSKI SUSZKO SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pn. „Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Gogler Brzeziński Suszko Sp. J. w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19” – numer projektu: RPPD.01.04.01-20-0595/20, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

 

Cel główny projektu: Celem projektu jest utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek zakłóceń ekonomicznych w firmie wywołanych pandemią Covid-19 przez okres co najmniej 3 miesięcy, dzięki wsparciu na kapitał obrotowy.

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.09.2020
Wartość projektu: 91 151,94 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 91 151,94 zł,

w tym:
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 91 151,94 zł

projekty ue

GOGLER BRZEZIŃSKI SUSZKO SPÓŁKA JAWNA otrzymał grant nr BON119 na zakup wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia zmiany realizowanych procesów operacyjnych, wytwórczych usługowych, sprzedażowych itd., które w związku z pandemią nie mogą lub nie powinny być realizowane w dotychczasowy sposób.

 

Cel główny projektu: Celem projektu jest kontynuacja działania firmy, realizowanie bieżących oraz przyszłych zleceń oraz sprawniejsza komunikacja poprzez pracę zdalną.

 

Okres realizacji projektu: 07.09.2020 – 07.12.2020
Wartość projektu: 97 976,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 71 543,39 zł,

w tym:
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 71 543,39 zł

 

Granty są powierzane przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego (PFRR) z siedzibą w Białymstoku przy ul. Starobojarskiej 15, na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.01.04.02-20-0005/20-00 o dofinansowanie Projektu grantowego pn. „Bon antywirusowy”, zawartej 03.06.2020r. z Województwem Podlaskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy.

projekty ue

GOGLER BRZEZIŃSKI SUSZKO SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0226/20 pn. „Oddziaływanie na zdolność zachowania i rozwój działalności GOGLER BRZEZIŃSKI SUSZKO SPÓŁKA JAWNA w świetle globalnego kryzysu poprzez zakup prorozwojowej usługi doradczej-Analiza ryzyka wdrożenia innowacji produktowej” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0226/20-00 zawartą dnia 02 września 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,  Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

 

Cel główny projektu: Celem projektu jest rozwój firmy poprzez skorzystanie z profesjonalnej usługi doradczej polegającej na przygotowaniu analizy ryzyka wdrożenia innowacji produktowej.

Wartość projektu  61 500,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  42 500,00 PLN.

projekty ue hot2

GOGLER BRZEZIŃSKI SUSZKO SPÓŁKA JAWNA

jest PARTNEREM PROJEKTU nr POPW 01.01.01-20-0001/18

„Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 2”

 

Cel główny projektu: Rozwinięcie Twojego pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we współpracy z ekspertami.
„Hub of Talents 2” to program, który wspiera osoby z pomysłem na innowacyjny biznes.

W ramach projektu realizowany jest indywidualny program inkubacji trwający maksymalnie 8 miesięcy.

 

Wartość projektu: 22 263 945,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 18 489 238,25 zł
w tym:
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 18 489 238,25 zł

 

Realizatorem projektu jest MIASTO BIAŁYSTOK – BIAŁOSTOCKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

https://bpnt.bialystok.pl/PL/bpn-t/Projekty/hub-of-talents